Vol Vreugde is een moderne en liberale politieke fractie op Goeree-Overflakkee, die gelijkheid en participatie van de inwoners van Goeree-Overflakkee hoog in het vaandel heeft staan. Vol Vreugde streeft ernaar om de belangen van een ieder op ons mooi eiland te behartigen door goud naar de inwoners te luisteren.

Op een aantal beleidsterreinen zetten we onze visie uitgebreider neer.

Sociaal domein

Vol Vreugde is van mening dat er een eenduidig beleid gevoerd dient te worden als het gaat om zorg, WMO en huishoudelijke hulp. De middelen vanuit het Rijk dienen volledig en optimaal ingezet te worden. We kunnen niet accepteren dat eventuele borgoverschotten aan andere doeleinden worden uitgegeven. Geld voor zorg, WMO en huishoudelijke hulp moet besteed worden aan diegenen die deze voorzieningen het hardst nodig hebben. Vol Vreugde gaat voor een goed en laagdrempelig jeugdzorgbeleid waar kinderen niet tussen wal en schip raken.

Jeugd- en jongerenbeleid

We investeren in jongeren. Zij zijn volwaardige en verantwoordingsbewuste inwoners. We laten hen meepraten door het oprichten van een jeugdraad. Jeugd kan sporten en ravotten. Een bloeiend verenigingsleven is dan ook erg belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Daarnaast pleiten we ook voor betaalbare huisvesting voor jongeren.

Voorzieningen in kernen en de buurtschappen

De verschillende identiteiten van de kernen zijn over een periode van honderden jaren opgebouwd en zorgen ervoor dat iedere kern zijn eigen karakter en charme heeft. Dat is iets om te koesteren. Daarnaast wordt de leefbaarheid van een kern ook bepaald door het niveau van de voorzieningen. Wij streven ernaar om het voorzieningenniveau in de kernen op peil te houden. Naar de mening van Vol Vreugde wordt de leefbaarheid in de kernen vooral in stand gehouden door de eigen bewoners, die daarbij moeten worden ondersteund door het gemeentebestuur. De gemeente kan dat niet meer alleen. Om de kernen aantrekkelijk te houden, en waar nodig aantrekkelijker te maken, voor jong en oud, moet er goed worden samengewerkt. Hierdoor kunnen er heel mooie dingen van de grond komen.

Communicatieve gemeente

Wat Vol Vreugde wil bereiken is…

  • Een duidelijke rol van de inwoners in de aanpak van samenlevingsvraagstukken.
  • Flexibiliteit bij de uitleg van regels om creativiteit en investeringsbereidheid van inwoners mogelijk te maken.
  • Staan voor een bestuur dat samenwerkt met de medewerkers van de gemeente.
  • Een bestuur dat de inzet van medewerkers waardeert.
  • Een omgeving waar medewerkers verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen.
  • Een bestuur dat als iedereen goed zijn best doet, staat voor zijn medewerkers.
  • Een gemeente waar geëxperimenteerd wordt om tot creatieve oplossingen te komen.
  • Aandacht voor medewerkers met oog voor dienstbaarheid en cultuurverandering.

Financiën

De gemeente Goeree-Overflakkee is een financieel gezonde gemeente. We zijn terughoudend in lastenverhogingen voor onze inwoners. De woonlasten moeten beheersbaar blijven. Lastenverhoging moet duidelijk gemotiveerd worden op basis van investeringen die gedaan worden.